Povinn√© zmluvn√© poistenie Bratislava ako povinnosŇ• kaŇĺd√©ho majiteńĺa automobilu

PZP - povinné zmluvné poistenie
Povinn√© zmluvn√© poistenie Bratislava ako povinnosŇ• kaŇĺd√©ho majiteńĺa automobilu - 1

Auto v¬†gar√°Ňĺi v√°s ako jeho majiteńĺa zav√§zuje k¬†z√°konnej povinnosti uzavrieŇ• povinn√© zmluvn√© poistenie. To totiŇĺ kryje Ň°kody, ktor√© sp√īsob√≠te ako vodiń欆 poisten√©ho auta na zdrav√≠ ńći na majetku ostatn√Ĺch √ļńćastn√≠kov poistnej udalosti (najńćastejŇ°ie dopravnej nehody, poŇ°kodenie cudzieho vozidla a¬†i.).

PovinnosŇ• povinn√©ho zmluvn√©ho poistenia

Povinn√© zmluvn√© poistenie je poistenie zodpovednosti za Ň°kodu ‚Äď na zdrav√≠ ńći majetku ‚Äď sp√īsoben√ļ prev√°dzkou motorov√©ho vozidla. Uklad√° ho z√°kon ńć. 381/2001 Zb. Povinn√© zmluvn√© poistenie je teda akousi ochranou Ň°t√°tu, aby v¬†pr√≠pade nehody boli jej obete chr√°nen√©. Obrovskou v√Ĺhodou je, Ňĺe dnes uŇĺ nemus√≠te navŇ°t√≠viŇ• jednotliv√© poisŇ•ovne osobne. Povinn√© zmluvn√© poistenie si totiŇĺ m√īŇĺete uzatvoriŇ• aj online. Pohodlne, okamŇĺite (aj cez sviatky, v√≠kendy, mimo pracovnej doby tej-ktorej poisŇ•ovne), teda bez zbytońćnej straty ńćasu. Zaberie v√°m to len p√°r min√ļt. A¬†zmluva je okamŇĺite platn√° po zaplaten√≠. S¬†autom m√īŇĺete pokojne vycestovaŇ• do pr√°ce, na rodinn√Ĺ v√Ĺlet, n√°vŇ°tevu zn√°mych ńći za n√°kupmi. Nemus√≠te sa ob√°vaŇ• ani o¬†potrebn√ļ dokument√°ciu. VŇ°etky potrebn√© doklady dostanete obratom v¬†elektronickej podobe a¬†v¬†pr√≠pade potreby si ich m√īŇĺete jednoducho vytlańćiŇ•.

Ku povinnému zmluvnému poisteniu aj havarijné

Okrem komfortn√©ho uzatvorenia a¬†ńćasovej √ļspory prin√°Ň°a online povinn√© zmluvn√© poistenie eŇ°te jednu v√Ĺhodu. M√īŇĺete si jednoducho porovnaŇ• ponuky viacer√Ĺch poisŇ•ovn√≠ a¬†rozhodn√ļŇ• sa pre povinn√© zmluvn√© poistenie takpovediac na mieru vaŇ°im preferenci√°m ńći finanńćn√Ĺm moŇĺnostiam. Pon√ļkame aj povinn√© zmluvn√© poistenie cez telef√≥n. Zanechajte n√°m vaŇ°e telef√≥nne ńć√≠slo a¬†my sa v√°m urńćite ńćo najsk√īr ozveme. Postańć√≠ v√°m iba obńćiansky preukaz a¬†technick√Ĺ preukaz. O¬†vŇ°etko ostatn√© sa postar√°me. Je d√īleŇĺit√© zd√īrazniŇ•, Ňĺe auto, ktor√© nem√° povinn√© zmluvn√© poistenie, je povaŇĺovan√© na nesp√īsobil√© na prev√°dzku. Preto nezabudnite na jeho uzavriete, v¬†opańćnom pr√≠pade v√°m hroz√≠ pokuta ‚Äď a¬†to aŇĺ do v√ĹŇ°ky 3¬†300 eur. K¬†povinn√©mu zmluvn√©mu poisteniu sa odpor√ļńća aj havarijn√© poistenie. Je dobrovońĺn√© a¬†kryje Ň°kody na vozidle majiteńĺa bez ohńĺadu na to, kto sp√īsobil vzniknut√© Ň°kody, t. j. kto je vinn√≠kom. U¬†n√°s ho bez probl√©mov vybav√≠te aj online. Uzatvorte povinn√© zmluvn√© poistenie ńći havarijn√© poistenie r√Ĺchlo, jednoducho, pohodlne a¬†bezpeńćne s¬†port√°lom PoistisaOnline.sk. Na naŇ°u ńćinnosŇ• dohliada N√°rodn√° banka Slovenska. Zaklad√°me si na nadŇ°tandardn√Ĺch vzŇ•ahoch s¬†klientmi, ako aj s¬†bankami a¬†poisŇ•ovŇąami.