Profesion√°lne odborn√© poradenstvo pre vodińćov

odborn√© poradenstvo pre vodińćov
Propsych s.r.o.

Prvotriedne odborn√© poradenstvo pre vodińćov patr√≠ k¬†ńćinnostiam ambulancie klinickej a¬†dopravnej psychol√≥gie ProPsych. Jeho cieńĺom je predch√°dzaŇ• deliktom v¬†cestnej prem√°vke, ktor√© boli sp√īsoben√© najm√§ uŇĺ√≠van√≠m alkoholu a in√Ĺch nepovolen√Ĺch l√°tok.

Odborn√© poradenstvo pre vodińćov

҆tandardne je odborn√© poradenstvo pre vodińćov urńćen√© pre osobu, ktor√° sa dopustila priestupku alebo trestn√©ho ńćinu vedenia motorov√©ho vozidla pod vplyvom alkoholu ńći inej n√°vykovej l√°tky alebo lieńćiva. Odborn√© poradenstvo pre vodińćov mus√≠ taktieŇĺ absolvovaŇ• kaŇĺd√Ĺ, komu t√°to povinnosŇ• vypl√Ĺva zo z√°kona. Hlavn√Ĺm d√īvodom, pre ktor√Ĺ je odborn√© poradenstvo pre vodińćov organizovan√©, je zv√ĹŇ°enie zodpovednosti spr√°vania a¬†bezpeńćnosti v¬†cestnej prem√°vke. Je nevyhnutnosŇ•ou, aby vodińć v¬†bud√ļcnosti √ļspeŇ°ne predch√°dzal opakovan√©mu priestupku. D√īleŇĺit√° je aj skutońćnosŇ•, Ňĺe odborn√© poradenstvo pre vodińćov nie je Ňĺiadna forma protialkoholick√Ĺch seden√≠ ńći lieńćby. Samozrejm√Ĺ je priestor na pripomienky, sp√§tn√ļ v√§zbu ńći doplŇąuj√ļce ot√°zky. Db√°me, aby spolońćn√© stretnutia boli veden√© vŇĺdy v pr√≠jemnej a¬†uvońĺnenej atmosf√©re.

Priebeh odborn√©ho poradenstva pre vodińćov

Odborn√© poradenstvo pre vodińćov prebieha pod dohńĺadom certifikovan√Ĺch odborn√≠kov a¬†pozost√°va zo Ň°tyroch skupinov√Ĺch seden√≠ v¬†trvan√≠ troch hod√≠n. Stretnutia sa realizuj√ļ v¬†7 ‚Äď 14-dŇąov√Ĺch intervaloch. Na prvom stretnut√≠ √ļńćastn√≠ci hovoria o¬†svojich obav√°ch a¬†ońćak√°vaniach. Opisuj√ļ okolnosti, ktor√© ich viedli k¬†poruŇ°eniu pravidiel cestnej prem√°vky a¬†s√ļ im vysvetlen√© somatick√©, psychick√©, soci√°lne a¬†pr√°vne d√īsledky dopravnej nehody. Odborn√© poradenstvo pre vodińćov v¬†r√°mci druh√©ho stretnutia pokrańćuje anal√Ĺzou mot√≠vov a¬†okolnost√≠ poruŇ°enia pravidiel cestnej prem√°vky a¬†z√°konn√Ĺch ustanoven√≠ pod vplyvom alkoholu. Tretie stretnutie odborn√©ho poradenstva pre vodińćov je venovan√© najm√§ ¬†inform√°ci√°m o¬†postaven√≠ alkoholu v¬†spolońćnosti a¬†jeho p√īsoben√≠ na fyziologickej, kognit√≠vnej a¬†behavior√°lnej √ļrovni. TaktieŇĺ sa venujeme aj anal√Ĺze mot√≠vov pitia √ļńćastn√≠kov. T√Ĺch